tel.
22 879-92-62
fax 24 h
22 879-92-32
e-mail: cza@cza.pl
Winieta 'Czasopisma Aptekarskiego'
Adres Redakcji
ul. Obarowska 23/2
04-337 Warszawa
Box 81
Komunikaty nadzwyczajne
O Czasopiśmie Aptekarskim
Wybiórka w pigułce
Konferencje Czasopisma Aptekarskiego
Medale Czasopisma Aptekarskiego
Europejski Laur Farmacji
Rozmiar: 598 bajtów
Bibliografia publikacji nt. opieki farmaceutycznej w "Czasopiśmie Aptekarskim" w latach 2001-2016
Rozmiar: 598 bajtów
SPISY TREŚCI
za lata 2011-2017
Rozmiar: 598 bajtów
PRENUMERATA
 
"Czasopismo Aptekarskie"
Rozmiar: 598 bajtów
Numery
archiwalne "Czasopisma Aptekarskiego"
Rozmiar: 598 bajtów
Kontakt
Rozmiar: 598 bajtów
Rada Naukowa
i Redakcja
Rozmiar: 598 bajtów
Regulamin
dla Autorów publikacji naukowych
Rozmiar: 598 bajtów
Zgłoszenia niepożądanych działań leków Pytania, komentarze, uwagi
Rozmiar: 598 bajtów
Medycyna starzejącego się społeczeństwa

The medicine of an aging population

Streszczenie

Wojny XX wieku przyczyniły się do wysokiej liczby urodzeń, a co za tym idzie większej liczby starzejącej się populacji w XXI wieku. Są to pokolenia, które chciałyby żyć długo i cieszyć się dobrym zdrowiem. Pierwotne teorie naukowe dotyczące procesu starzenia ewoluowały w pierwszej połowie XX wieku. Jest wśród nich hipoteza Metchnikoffa dotycząca "złych" bakterii jelitowych oraz teoria "zużycia" [wear-and-tear] Weismanna, teorie komórkowe Carrela i Hayflicka oraz wiele innych. Nowsze badania dowodzą znaczenia przerwanego przekazywania sygnału przez ścieżki IGF-1 oraz AKT w przedłużaniu życia różnych organizmów. Teoria wyciszania genów stworzona przez autora, a odnosząca się do procesu starzenia sugeruje, że proces ten jest związany z wyciszaniem i wyłączaniem istotnych genów; m.in. genów supresorowych guzów oraz genów uczestniczących w kontroli cyklu komórek, detoksyfikacji, metaboliźmie cholesterolu, obronie immunologicznej, aktywności hormonalnej, odbudowie tkanek oraz kognitywnych funkcjach mózgu. Starzejąca się populacja zaakceptowała koncepcję medycyny opartej na działaniach zapobiegawczych i przeciwstarzeniowych, co ogromnie zwiększyło zainteresowanie suplementami dostępnymi bez recepty. Taki trend znajduje odzwierciedlenie w Programie Chemioprofilaktyki w National Cancer Institute w USA oraz w Europejskiej Platformie na rzecz Dzieci w Unii Europejskiej. Fitozwiązki odgrywają istotną rolę w dietach służących chemioprofilaktyce oraz ograniczeniu efektów starzenia się. Genisteina z ziaren soi oraz EGCG [galusan epigalokatechiny] z zielonej herbaty przerywają przekazywanie sygnału do ścieżki sygnałowej kinazy białkowej AKT. Kurkumina z kurkumy i kapsaicyna z papryczek chilii hamują ekspresję NF-kB. Gingerol z kłącza imbiru hamuje nabłonkowy czynnik wzrostu - indukowany na skutek aktywizacji AP1 oraz przemianę złośliwą. Resweratrol z winogron oraz kurkumina blokują układ renina-angiotensyna i JNK. Indol-3-karbinol z kapusty oraz resweratrol ingerują w przekazywanie sygnału przez beta-kateninę i WNT. Pochodne aminokwasów oraz kwasy organiczne stanowią w organiźmie ludzi oraz zwierząt aktywną grupę genów wyciszanych w procesie starzenia. Należące do tej grupy 3-fenyloacetyloamino-2,6-piperydunodion [3-phenylacetylamino-2,6-piperidinedione] oraz fenyloacetyloglutamina obecne w suplementach Aminocare® przywracają ekspresję ważnych genów wyciszanych w procesie starzenia oraz łagodzą skutki działania czynników endogenicznych.

Słowa kluczowe: aktywacja genów, Aminocare®, czynnik wzrostu IGF-1, proces starzenia, suplementy, wyciszanie genów

Summary

The wars of the 20th century contributed to the baby boom and an increase of an aging population in the 21st century. This population would like to live longer and in good health. The initial scientific theories of aging evolved in the first half of the 20th century. Among them are Metchnikoff's hypothesis of "bad" intestinal bacteria, "wear-and-tear" theory of Weismann, cellular theories of Carrel and Hayflick and many others. More recent studies revealed importance of interruption of signaling through IGF-1 and AKT pathway in life extension of various organisms. Author's gene silencing theory of aging proposes that aging is associated with the silencing and switching off of important genes; among them tumor suppressors and genes involved in the control of cell cycle, detoxification, cholesterol metabolism, immune defense, hormonal activity, tissue renewal, and cognitive functions of the brain. Aging population accepted the concept of preventive and anti-aging medicine, which tremendously increased the interest in non-prescription supplements. Such a trend is reflected in the Chemoprevention Program of the National Cancer Institute in the USA and EPIC in the European Union. Phytochemicals play an important part in chemoprevention and age maintenance regimens. Genistein from soybeans and EGCG from green tea interrupt signal transmission to the AKT pathway. Curcumin from turmeric and capsaicin from chili peppers inhibits NF-kB signaling and gingerol from the ginger rhizome inhibits epidermal growth factor - induced AP1 activation and neoplastic transformation. Resveratrol from grapes and curcumin inhibit RAS signaling and JNK. Indole-3-carbinol from cabbage and resveratrol interfere with β-catenin and WNT mediated signaling. Amino acid derivatives and organic acids present in human organism and animal products activate groups of genes silenced in the aging process. Among them, 3-phenylacetylamino-2,6-piperidinedione, phenylacetylglutamine and phenylacetylisoglutamine present in Aminocare® supplements restore expression of important genes silenced in aging and balance the abnormalities of endogenous factors.

Keywords: gene activation, Aminocare®, growth factor IGF-1, anging process, supplements, gene silencing

dr. n. med. Stanisław BURZYŃSKI
e-mail: cza@cza.pl
str. 40
"Czasopismo Aptekarskie" nr 11/2018


 
"CzA"
nr 11(299)/2018 Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Punktacja MNiSzW
2 pkt. naukowe
Spis treści

Leopold Skulski
prowizor farmacji
• inżynier chemik
• aptekarz praktyk
• nadburmistrz
• poseł na Sejm Ustawodawczy
• prezydent ministrów II RP Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Spis treści
Opis i zamówienie

Farmaceutyczny Poradnik
Kalendarz 2019 Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę

Nowości wydawnicze Farmapress
 
Jan Harasimowicz Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Agata Słyk Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Joanna Kossuth Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Krystyna Joanna Kocay Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Krystyna Głowniak Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Jerzy Jambor Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

Problemy technologiczne i ich rozwiązywanie w recepturze dermatologicznej. Teoria i praktyka Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Spis treści
Opis i zamówienie

Receptura apteczna półstałych postaci leków do stosowania na skórę. Teoria i praktyka Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Spis treści
Opis i zamówienie

Receptura apteczna płynnych postaci leków w teorii i praktyce Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Spis treści
Opis i zamówienie

Słownik jakości życia
angielsko-polski
polsko-angielski Kliknij aby zobaczyć powiększoną okładkę
Opis i zamówienie

(C) APe 2002